Chrzest

Przepisy z Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kan. 851 – Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:

1° dorosły zamierzający przyjąć chrzest winien być dopuszczony do katechumenatu i wedle możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrzędem wtajemniczenia przystosowanym przez Konferencję Episkopatu oraz ze szczegółowymi przepisami przez nią wydanymi;

2° rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę.

Kan. 867 –

§ 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

§ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Kan. 868 –

§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

 Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej

Przyjmujący Chrzest

414. Dzieci powinny być ochrzczone możliwie najszybciej po urodzeniu. Należy to przypominać na katechezie oraz rodzicom.

415. Dziecko powinno być ochrzczone, jeżeli istnieje uzasadniona nadzieja jego katolickiego wychowania (kan. 868, 1 i 20). Nie można bezwarunkowo uzależniać Chrztu dziecka od zawarcia sakramentalnego związku przez jego rodziców. Uzasadnieniem nadziei na katolickie wychowanie dziecka może być oświadczenie jego rodziców lub osób, które prawnie ich zastępują.

416. Zdarzają się coraz częściej przypadki Chrztu dzieci przed pierwszą Komunią św., a także dorosłych. Duszpasterze niech otoczą szczególną troską takie przypadki, niech podejmą lub zorganizują niezbędne przygotowanie oraz udzielą Chrztu, stosownie do zaleceń Kościoła określonych w prawie kanonicznym.

Zadania duszpasterzy

417. Duszpasterze powinni:

– organizować katechezę dla dorosłych, która budziłaby ich świadomość chrzcielną i ukazywała znaczenie Chrztu dla chrześcijańskiego życia,

– należycie pouczyć rodziców dziecka i chrzestnych o znaczeniu Chrztu i związanych z nim obowiązków, o ich odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie dziecka oraz przygotować ich do uczestnictwa w obrzędach Chrztu.

Rodzice chrzestni

418. Przy wyborze kandydatów na rodziców chrzestnych należy uwzględnić wymogi prawa kanonicznego:

– wiek – ukończone 16 lat; proboszcz dla słusznej przyczyny może dopuścić kandydata młodszego, jeśli ten ma ukończone 14 lat;

– osoby, które są katolikami praktykującymi, regularnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, przyjęły sakrament Bierzmowania, przystępują do sakramentu Pokuty, swoim postępowaniem dają przykład chrześcijańskiego życia.

419. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne. Niedopuszczenie do funkcji chrzestnego powinno jednak nastąpić wówczas, gdy wyczerpane zostały wszelkie możliwości usunięcia braków.

420. Rodzice chrzestni przed chrztem winni przystąpić do sakramentu Pokuty.

421. Chrzestny pochodzący z innej parafii winien przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza czy spełnia warunki wymagane dla posługi chrzestnego.

Formularz zgłoszenia chrztu do poprania poniżej
[eeSFL]