Budowa świątyni

Budowa kościoła na Majkowie

Historia budowy tego kościoła nie jest prozaiczna. Przeglądając pisma, jakie kierował do władz państwowych ks. Infułat Stanisław Piotrowski, ówczesny proboszcz parafii św. Mikołaja – do której należała dzielnica Majków, widać ile wysiłku trzeba było włożyć, aby otrzymać zezwolenie na budowę. Dnia 31 sierpnia 1983r. ks. Infułat otrzymuje wreszcie zezwolenie na budowę kaplicy, która później ma się stać świątynią parafialną. Natychmiast przystąpiono do realizacji projektu, który wykonał (dziś już nie żyjący) mgr inż. Aleksander Holas z Lubonia koło Poznania. Rozpoczęto budowę sal katechetycznych i tymczasowej kaplicy, aby wierni tej części parafii św. Mikołaja mogli się gromadzić i tworzyć nową rodzinę parafialną. Równocześnie z budową sal katechetycznych ks. Infułat rozpoczął inwestycję główną. Tak, że w dniu 6 maja 1984 r. ówczesny Biskup Włocławski Jan Zaręba, mógł już wmurować kamień węgielny pod tę świątynię. W dniu 30 czerwca 1984r. z nominacji ks. Bpa Jana Zaręby, duszpasterzem tego ośrodka zostaje ks. Adrzej Gaweł, który pragnął kontynuować dzieło rozpoczęte przez ks. Infułata Piotrowskiego. Mając ofiarne serca i dłonie mieszkańców Majkowa oraz pomoc Kurii Diecezjalnej Włocławskiej dzieło budowy idzie w szybkim tempie. Kończy więc budowę sal katechetycznych i kaplicy. Mając wyposażoną kaplicę, samodzielny Ośrodek Duszpasterski staje się parafią.

Dnia 1 lutego 1985r. następuje erekcja parafii. Zapał ks. Andrzeja nie gaśnie. Kończy stan surowy kościoła i na święta Bożego Narodzenia 1987r. odprawia pierwszą Mszę Św. w nowym kościele, na którym nie było jeszcze dachu. Budowa trwa. Ukończono dach i część wnętrza. Ile trudu i samozaparcia to wymagało, wie tylko ten, kto sam takie dzieło prowadził. 30 czerwca 1989r. następuje zmiana duszpasterzy. Z nominacji ks. Biskupa Henryka Muszyńskiego obejmuję duszpasterstwo w tej parafii. Zaraz też przystępuję do kontynuacji dzieła swoich Poprzedników. Kończymy elewację murów kościoła, odwodnienie, ogrodzenie i uporządkowanie terenu przy kościele. Prace mało widoczne chociaż kosztowne, podobnie jak wystrój kościoła. Łatwo jest bowiem postawić mury, a trudniej wyposażyć świątynię, aby była odblaskiem Bożej chwały. Rozpoczynamy prace wewnątrz kościoła.

Najpierw prezbiterium, które jest w stanie surowym. Pan Krawczyk z Łubnej koło Sieradza wykonuje nam z granitu szwedzkiego ołtarz, ambonę, chrzcielnicę i pozostałe elementy. W międzyczasie zamawiamy witraże i ławki i stopniowo kończymy budowę plebanii, która właściwie też była w stanie surowym. W 1993r. rozpoczynamy mozaikowy wystrój ścian w prezbiterium W 1996r. budujemy boczne ołtarze: Matki Bożej Częstochowskiej i Miłosierdzia Bożego. Wreszcie w miejsce prowizorycznego oświetlenia i nagłośnienia zakładamy nowe. Na przyjazd Ojca Świętego do Kalisza prace w zasadzie ukończyliśmy, a efekt jest widoczny. Projekt i wystrój wnętrza kościoła wykonał artysta plastyk z Łodzi Stanisław Janiszewski z Łodzi. Odlewy z brązu wg projektu pana Janiszewskiego wykonał artysta brązownik Juliusz Kwieciński z Pleszewa. Projektantką witraży była pani Anna Torwirt, a wykonawcą Leon Jędrzejewski (oboje z  Torunia). Obraz Matki Bożej Częstochowskiej (jeszcze za duszpasterstwa ks. Andrzeja) namalowała mgr Anna Maria Torwirt z Torunia. Obraz Miłosierdzia Bożego namalował pan Stanisław Janiszewski. Wiele innych osób powinno być jeszcze wymienionych, jak np. inż Stanisław Budziński (inspektor nadzoru), oraz inżynierowie, technicy różnych specjalności, murarze, stolarze, elektrycy. Wszystkich mamy w pamięci i wspieramy ich naszą modlitwą. Przedstawiając historię budowy tego kościoła nie mogę nie wspomnieć tych, bez których na pewno nie powstało by to dzieło.

Tymi osobami są Parafianie, którzy z wielką ofiarnością i poświęceniem pracowali, służyli swoim transportem i swoją ofiarą. Nie sposób przecenić ich wkładu, jak i nie sposób ich wszystkich wymienić. Dlatego wszystkim i każdemu z osobna, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do budowy tej świątyni składam najserdeczniejsze podziękowanie – “Bóg zapłać”. Niech dobry Bóg wynagrodzi im swoim błogosławieństwem, a tym którzy już odeszli do Pana, a jest ich wielu i to bardzo ofiarnych, jak np. śp. Maria i Józef Wróblewscy, Stanisław Graczykowski, da nagrodę szczęścia wiecznego.

Artykuł zamieszczony we Wspólnocie nr 11 (październik 1997)

Historia budowy kościoła w datach

 • 31.08.1984r. – Po usilnych staraniach ks. Inf. Stanisława Piotrowskiego wydano zezwolenie na budowę kaplicy, która w zamyśle miała przerodzić się w świątynię parafialną pod wezwaniem NMP Królowej Polski
 • 6.05.1984r. – Ks. Bp Jan Zaręba Biskup Włocławski) wmurował kamień węgielny przywieziony z fundamentów Bazyliki Jasnogórskiej.
 • 30.06.1984r. – Nominację na duszpasterza ośrodka – a później proboszcza – otrzymuje ks. Andrzej Gaweł, który energicznie przystępuje do kontynuacji dzieła ks. Infułata Stanisława Piotrowskiego.
 • 1.02.1985r. – Następuje erygowanie parafii.
 • 25.12.1987r. – Odprawiona zostaje pierwsza Msza św. w murach świątyni, wówczas jeszcze bez dachu. Budowa trwa. Ukończono dach i część wnętrza (m.in. położono tynki i marmurową posadzkę w nawie kościoła, założono witraż w prezbierium).
 • Rok 1990/1991 – Założono pozostałe witraże.
 • Rok 1992 – Trwają prace w prezbiterium zakończone budową ołtarza, ambony i chrzcielnicy.
 • Rok 1993 – Rozpoczęto mozaikowy wystrój ścian w prezbiterium.
 • Rok 1996 – Następuje budowa bocznych ołtarzy: Matki Bożej Częstochowskiej i Miłosierdzia Bożego.
 • Rok 1997 – Przed wizytą duszpasterską Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu – dzięki ofiarności i poświęceniu parafian – ukonczono główne prace.
 • 05.10.1997r. – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Napierała dokonał konsekracji kościoła p.w. NMP Królowej Polski.
 • 29.09.1998r. – Uroczyste poświęcenie dzwonów przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Stanisława Napierałę.