MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo sakramentalne jest odpowiedzią kobiety i mężczyzny na zaproszenie Boga do podjęcia drogi wzajemnego uświęcenia przez wspólnotę życia i piękno miłości owocującej macierzyństwem i ojcostwem. Domaga się zatem najwyższego szacunku jako miejsce szczególnego działania Boga i współpracy z Nim w akcie stworzenia. Etapy przygotowania do zawarcia małżeństwa muszą dawać możliwość poznania siebie i przyszłego współmałżonka oraz prowadzić do świadomej decyzji zawarcia świętego, nierozerwalnego i wyłącznego związku, którego trwałość przerywa dopiero śmierć jednego z małżonków.

 

Kancelaria parafialna dla narzeczonych czynna jest w piątki (za wyjątkiem I. piątków miesiąca) w godz. 1600-1700 (prosimy jednak, by telefonicznie umawiać się z duszpasterzami na spotkanie kom. 510 050 055).

 

Pierwsze spotkanie z księdzem w parafii odbywa się przynajmniej pół roku przed ślubem i ma ono charakter informacyjny (mowa będzie min. o dokumentach wymaganych do spisania protokołu przedmałżeńskiego[1]; wespół ustala się także datę ślubu).  Do pobrania ulotki pt. „Jak przygotować się do małżeństwa”.

 

Protokół przedmałżeński należy spisać przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem (tu także kwestia zapowiedzi przedślubnych[2] oraz informacje dot. spowiedzi przedślubnej). Celem spisania protokołu przedmałżeńskiego, należy także umawiać się z duszpasterzami-najlepiej drogą telefoniczną kom. 510 050 055.

 

 

Dokumenty, które należy przedłożyć podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego:

  1. Świadectwa chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (datowane nie wyżej najwyżej niż 6 miesięcy). Nie dotyczy to nupturientów, którzy będą ślubowali w tej samej parafii w której zostali ochrzczeni.
  2. Dowody osobiste (lub paszport).
  3. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 2 egz. –wydane przez Urząd Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)[3] lub odpis aktu zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli narzeczeni wcześniej zawarli już związek cywilny).
  4. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedślubnej[4].
  5. Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej[5].
  6. Świadectwo ukończenia nauki religii w klasie programowo najwyższej (do wglądu).

[1] W niektórych przypadkach, do ważności zawieranego małżeństwa będzie konieczna dyspensa lub zezwolenie. W wypadku, gdy jedna z osób jest nieochrzczona, niewierząca, przeżyła śmierć współmałżonka, uzyskała stwierdzenie nieważności małżeństwa lub nie spełnia choćby jednego z w/w warunków, będzie mowa o wymaganych dodatkowo dokumentach i te będą niezbędne podczas sporządzania protokołu rozmów duszpastersko-kanonicznych przed zawarciem małżeństwa.

[2] Po wygłoszonych zapowiedziach w parafii innej niż ta w której będzie ślub, o ich potwierdzenie należy poprosić proboszcza z miejsca zamieszkania. 

[3] Niezbędne jest osobiste stawienie się pary w USC. Bez tego dokumentu, kapłan nie będzie mógł udzielić ślubu (bezwzględnie musi być ono dostarczone min. 2 miesiące przed ślubem). Do zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dołączone będą 3 egz. druku do wypełnienia w parafii przez upoważnionego duchownego.

[4] Zapisy na katechezę odbywają się poprzez stronę www.drdk.pl

[5] Zapisy do poradni rodzinnej odbywają się poprzez stronę www.drdk.pl